درباره

این پروژه، ترجمه و بومی‌سازی این پروژه اپن‌سورس انگلیسی است.

شما می‌توانید با مراجعه به مخزن پروژه فارسی چک لیست امنیت اینترنتی در گیت‌هاب، به ما در بهتر شدن محتوای این چک لیست و اضافه کردن منابع فارسی بیشتر کمک کنید.

این چک لیست یک پروژه اپن‌سورساست.